Welcome in Greece
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ KΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Welcome in Greece
 Welcome in Hellas 
 

ΑρχικήInitial ΠίσωBack

 Το πέταγμα (πινακας A. Mazzoli)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκτροφή και απελευθέρωση θηραμάτων απαιτεί πάρα πολλά χρήματα, κόπο, εργασία και αντιπροσωπεύει πολλά όνειρα και προσδοκίες κάποιων ανθρώπων. Εύλογα, λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί γιατί δεν έχει δοθεί - κατά το παρελθόν - περισσότερη προσοχή στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αυτής, την απελευθέρωση, τον «συνδετικό κρίκο» μεταξύ των εγκαταστάσεων εκτροφής και του φυσικού περιβάλλοντος.


ANAΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣΑΝ ΑΠΛΗΘΥΣΜΟΥ


ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΣΙΑΝΩΝ - A

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΣΙΑΝΩΝ - B

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΓΩΝ

Μια ματιά στα δημοσιεύματα και στις φωτογραφίες από τις δραστηριότητες των κυνηγετικών συλλόγων είναι αρκετή για να διαπιστώσει κανείς ότι τα θη­ράματα συνήθως αδειάζονται έξω από τα κιβώτια μεταφοράς και ενίοτε εκσφεν­δονίζονται, με ιδιαίτερη ικανοποίηση όσων συμμετέχουν στην απελευθέρωση. Αυτό το γεγονός είχε καταστροφικές συνέπειες για τα θηράματα εκτροφής, που μοιραία εξαφανίζονταν μέσα στις επόμενες ημέρες. Το σοκ από την απότομη αλ­λαγή περιβάλλοντος ήταν τόσο ισχυρό που συνήθως ελάχιστα κατάφερναν να επι­βιώσουν.

Ο καταμερισμός ευθυνών για την πραγματικά κακή αντιμετώπιση του θέ­ματος της απελευθέρωσης μέχρι σήμερα δεν αποτελεί αντικείμενο του βιβλίου, που κρατάτε στα χέρια σας. Ένα μεγάλο μέρος, όμως, των λανθασμένων ενεργει­ών και σφαλμάτων, που έγιναν, οφείλεται στην έλλειψη τεχνικών γνώσεων και συγγραμμάτων σχετικών με την πρακτική του αναπληθυσμού βιοτόπων. Υπάρ­χουν βέβαια, από αρκετά χρόνια, σι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Γε­ωργίας, οι οποίες άλλοτε αγνοήθηκαν και άλλοτε δεν κατάφεραν να γίνουν αρκε­τά κατανοητές. Δεν είναι δυνατό άλλωστε υπό μορφή εγγράφου να καλυφτεί ένα τόσο μεγάλο θέμα. Ούτε είναι δυνατό να καλυφτεί από τα τεχνικά άρθρα που κα­τά καιρούς δημοσίευσαν τα κυνηγετικά έντυπα και αφορούσαν επιμέρους παρά­γοντες, που σχετίζονταν με την τεχνική της απελευθέρωσης.

Αυτό το κενό τεχνογνωσίας στάθηκε εμπόδιο στις προσπάθειες αναπλη­θυσμού, που από πολλά χρόνια γίνονται στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η έκδοση αυτού του βιβλίου, έστω και με τις όποιες ελλείψεις που αυτό, πιθανώς, έχει. Το εγχειρίδιο αυτό, είναι το πρώτο στην Ελλάδα, που ασχολείται αναλυτι­κά με το θέμα του αναπληθυσμού βιοτόπων, ένα θέμα που στην ουσία του είναι ελάχιστα γνωστό, ενώ ταυτόχρονα είναι η πλέον διαδεδομένη δραστηριότητα των κυνηγετικών οργανώσεων μας.

Σχεδόν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες ο άνθρωπος-κυνηγός απελευθερώνει θηράματα εκτροφής, με σκοπό τον αναπληθυσμό βιοτόπων. (πινακας A. Mazzoli)

Ανεξάρτητα από τις μεθόδους απελευθέρωσης, που κατά τόπους χρησιμοποιεί, κυρία επιθυ­μία του κυνηγού είναι η προσαρμογή και ανάπτυξη των θηραμάτων εκτροφής στο φυσικό περιβάλλον. Με μια διασταλτική ερμηνεία της παραπάνω φράσης μπο­ρούμε να πούμε, ότι ο άνθρωπος θέλει να προσαρμοστούν εύκολα στο φυσικό πε­ριβάλλον τα θηράματα-προϊόντα που παράγει στα εκτροφεία, κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες και προστασία. Αυτό όμως αναπόφευκτα σημαίνει ότι, αυτά τα θηράματα, θα πρέπει να συμπεριφερθούν κατά έναν τρόπο που δε διδάχθηκαν ποτέ. θα πρέπει να απο­κτήσουν την επιφυλακτική συμπεριφορά και «σοφία» που διακρίνει όσα ζώα επι­τυγχάνουν να ξεφεύγουν καθημερινά από τους θηρευτές τους, θα πρέπει να μά­θουν να ανακαλύπτουν την τροφή τους και να καλύπτουν τις βιολογικές απαιτή­σεις τους κάτω από συχνά αντίξοες συνθήκες και τέλος, θα πρέπει να φτιάχνουν τις φωλιές τους και να ανατρέφουν τους νεοσσούς τους επιτυχώς, προκειμένου να παράγουν το επιθυμητό θηρεύσιμο πλεόνασμα. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να επι­τύχει όλα τα παραπάνω με τα κατά χιλιάδες θηράματα που παράγει σε καταστά­σεις αιχμαλωσίας ή μήπως πρόκειται για μια ακόμη ματαιόδοξη προσπάθεια του να υποκαταστήσει την άγρια ζωή ;

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν είναι καθόλου εύκολη και σίγουρα όχι μονολεκτική. Αυτός ο πρακτικός οδηγός, προσπαθεί να απαντήσει στα αλλε­πάλληλα ερωτήματα που δημιουργούνται και να βοηθήσει έτσι στον εντοπισμό των κυριότερων προβλημάτων και αδυναμιών, που θα πρέπει να ξεπεραστούν, για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής απελευθέρωσης. (πινακας A. Mazzoli) Αυτός ο οδηγός, επίσης, επιχειρεί, με όσο το δυνατόν απλό και κατανοητό τρόπο, να παρουσιάσει τις βασικές αρχές των τεχνικών απελευθέρωσης, που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, με την ελπίδα ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, που πεισματικά προσπαθούν για την ανάπτυξη της θη-ραματοπανίδας, να προσθέσουν την εμπειρία τους και να προσαρμόσουν κατάλ­ληλα αυτές τις γνώσεις στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Ο Πρακτικός Οδηγός, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, παρουσιάζει την μεθοδολογία που προτείνεται από το Βρετανικό Οργανισμό θηραματοπονίας (GAME CONSERVACY) και είναι προϊόν της μακρόχρονης έρευνας του ορ­γανισμού αυτού στην τεχνική της απελευθέρωσης. Ο οδηγός παρουσιάζει αναλυ-τικά τους κινδύνους και τα προβλήματα που εμπεριέχονται σε αυτή την πράξη, με την ελπίδα να αντιμετωπίζεται με περισσότερη προσοχή στο μέλλον. Επίσης πα­ρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των περιοχών που θα πρέπει να μελετούνται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του κάθε θηράματος, τον καθορισμό του καταλληλό­τερου είδους, τον καθορισμό της καταλληλότερης χρονικής περιόδου απελευθέ­ρωσης, την κατασκευή των κλωβών εξοικείωσης και πυρήνων προσαρμογής, τις μεθόδους και τις φροντίδες κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης και την προστα­σία των θηραμάτων από τα αρπακτικά. Παρουσιάζει, επίσης, τη σημασία της σήμανσης και της δακτυλίωσης στην απελευθέρωση των θηραμάτων και συνοπτικά, σε παράρτημα, δίνει οδηγίες κα­τασκευής διχτυοστασίου διαχείμανσης φασιανών.

Bιβλιογραφία
Παναγιώτης Ν. Καμπουρογλου

ΕΠΑΝΩ-UP

© Giorgio Peppas