Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
......................
...................
..................


HomeInitial    Hellenic pagesBack


.

Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.

Δημοσιεύτηκε η αριθμ. 125188/246/22-1-2013 (ΦΕΚ 285/13-2-2013) “Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα “Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας”.

Με την παρούσα αντικαθίσταται στο σύνολό της αριθ. 99098/5881/16?10?2006 κοινή απόφαση των Υπουργών: Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (Β΄ 1570),

.

Top

© Giorgio Peppas



Welcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
...............
.............
...............