Welcome in Greece Welcome in Greece

 


ΑρχικήInitial ΠίσωBack


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ
Ενημέρωση για το κυνήγι μέσα από φυλλάδια της ΚΣΕΗ δραστηριότητα της λαθροθηρίας όπως και κάθε άσκηση του κυνηγίου με παράνομα μέσα (δίχτυα, ξόβεργες, μιμητικές φωνές, μηχανοκίνητα μέσα κ.ά.) αποτελεί όχι μια παραβατική συμπεριφορά η οποία εναντιώνεται στους Νόμους και τις σχετικές διατάξεις περί θήρας, αλλά και μια πράξη που αντίκειται στους κανόνες δεοντολογίας και ηθικής που διέ­πουν το κυνήγι εδώ και πολλά χρό­νια στην Ελλάδα.

Όταν στις μέρες μας επιβάλλεται Ε­πιστημονική τεκμηρίωση και έρευνα, όταν οι βιότοποι και το περιβάλλον γενικότερα απαιτεί την φροντίδα μας για να συντηρηθεί και να α­ναπτυχθεί, κάθε μορφή λα­θροθηρίας έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη ση­μαντικό πρόβλημα. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχο­ντας σημαντικούς συνεργάτες και Επιστημονικά καταρτισμένο προσω­πικό, εμπειρία και όλα τα απαραίτη­τα εχέγγυα, επιδίδονται σ. ένα πλή­θος δραστηριοτήτων για την προ­στασία του φυσικού μας πλούτου. Είναι λοιπόν όχι μόνο άδικο αλλά και ακατανόητο να αμαυρώνεται το έργο τους από κάθε λογής "τουφεκιοφόρους" ανθρώπους, που με ελαφριά συνείδηση και πολλές φο­ρές ακατανόητη μανία για προσω­πικά μικροσυμφέροντα προβαίνουν σε ενέργειες όμοιες με αυτές των "πυροβολημένων κύκνων".

Στην όμορφη χώρα μας υπάρχουν πολλοί κυνηγότοπο, με θηραματικό ενδιαφέρον, όπου μπορεί ο κάθε κυνη­γός να ασκήσει το ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΥΝΗΓΙ, να βιώσει τη φύση και να αισθανθεί τόσες συγκινήσεις που η λαθροθηρία σύμφωνα με τον κώδικα ηθικής συμπεριφοράς δεν έχει καμία θέση.

Για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας - των ευτυχώς ολίγων- και για την κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων και παραλείψεων της επί δεκαετιών απουσίας του κρατικού μηχανισμού, ο κυνηγετικός κόσμος έκανε πάγιο αίτημα την δημιουργία σώματος θηροφύλαξης.

Η Ομοσπονδιακή θηροφυλσκή συστάθηκε στο τέλος του 1999 και έχει ένα καταξιωμένο πλέον έργο να επιδείξει. Η εφαρμογή και επιτυχία της βασίσθηκε στην αποδοχή και την συμπαράσταση ολόκληρου του κυνηγετικού κόσμου που χωρίς την συνεισφορά του δεν θα μπορούσε να υ­λοποιηθεί ένα τόσο τεράστιο επίτευγμα.

Αυτό που αξίζει να επαναλαμβάνει κανείς είναι πως η θηροφυλακή συστάθηκε και λειτουργεί με χρηματοδότηση αποκλειστικά των κυνηγών σήμερα 219 μόνιμους θηροφύλακες και 120 εποχιακούς. Οι θηροφύλακες αυτοί τοποθετήθηκαν σε όλη την επι­κράτεια με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματι­κότερη φύλαξη ακόμη και στις πιο δύσβατες και δυσπρό­σιτες περιοχές.

Αφού εξοπλίστηκαν με 150 καινούργια ειδικά οχήματα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, διόπτρες νύχτας, αλεξίσφαιρα γιλέκα, στολές εργασίας και κάθε μέσο που απαιτείται ώστε να επιτελούν με επιτυχή δύσκολο έργο τους, έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν ομαδικά, να μετακινούνται έξω από τα στενά ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου αλλά και του Νόμου και ελέγχουν προληπτικά και κατασταλτικά, μέρα και νύχτα, δύσκολες και ιδιόμορφες περιοχές αποτρέποντας!! και τους πιο θρασείς και επικίνδυνους λαθροθήρες.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ.

Οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, σύμφωνα με το ισχύον Νομικό πλαίσιο εξομοιώνονται ως προς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους με τους θηροφύλακες του δημο­σίου. Ορκίζονται ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, των Δ/νσεων Δασών των Περιφερειών, να ασκούν τα καθήκοντα αυτά με ευσυνειδησία. Οι δε αρ­μοδιότητες τους αναγνωρίζονται με Αποφάσεις που εκ­δίδονται από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Πέραν της ειδικής εμπειρίας και της κατάρτισης σε περι­βαλλοντικά θέματα, έχουν εκπαιδευτεί με μία σειρά από ειδικά σεμινάρια, που οργάνωσαν οι Κυνηγετικές Ομο­σπονδίες για το σκοπό αυτό και έχουν αναλάβει έναν πολυδιάστατο και πολυλειτουργικό ρόλο προστασίας αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες για το δύσκολο έργο τους έχουν αναλάβει να;

Πατάξουν την λαθροθηρία, κάνοντας έντονη την παρουσία τόσο στους κυνηγότοπους όσο και καταφύγια Άγριας Ζωής. Ενεργούν ελέγχους για την σωστή εκτέλεση των επιταγών της νομοθεσίας περί θήρας και περιπολίες νύχτα και μέρα.

Η επιτυχία του σώματος της θηροφυλακης είναι καρπός της προσπάθειας τόσο των Ομοσπονδιακών θηροφυλάκων όσο και όλων όσων ακούραστα δουλεύουν για αυτό τον θεσμό.

• Καταγγέλλουν οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή συμ βάν που συντελεί στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. παράνομες εκχερσώσεις, καταπατήσεις, θρουλοτομιες, εμπρησμούς, καταπατήσεις δασικών εκτάσεων, ρήψεις μπαζών και απορριμμάτων κ.λ.π.3.

• Συμμετέχουν ενεργά στην έγκαιρη ειδοποίηση αλλά και στην καταστολή των πυρκαγιών.

• Ενημερώνονται μέσα από τα επιμορφωτικά σεμινά­ρια, που οργανώνονται από τις Κυνηγετικές Ομοσπονδί­ες ή την Συνομοσπονδία σε θέματα θηραματοπονιας, δασοπονίας και σε όλα τα συναφή με την άσκηση της ερ­γασίας τους θέματα.

• Επαγρυπνούν τις μέρες αργιών και τις μέρες που με­γάλες ομάδες πληθυσμού καταφεύγουν στην ύπαιθρο για λόγους αναψυχής.

• Συνδράμουν ενεργά στην υλοποίηση των φιλοθηραματικών έργων και των έργων βελτίωσης των βιοτόπων που εκπονεί η Ομοσπονδία τους για τους πληθυσμούς της άγριας πανίδας.

• Καταβάλλουν μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων τους (πνευματικών και σωματικών) για να αντεπεξέλθουν στο έργο τους, αφού το πλήθος των απαγορεύσεων και το έ­ντονο ορεινό γεωφυσικό ανάγλυφο της πατρίδας μας, σε συνδυασμό με την κακή πολλές φορές νοοτροπία ορι­σμένων "οπλοφόρων", καθιστά το έργο τους πολύ δύ­σκολο.

• Επιστρατεύουν γνώσεις κατάλληλης συμπεριφοράς, ψυχολογίας και ικανότητες αυτοελέγχου, αφού συνα ντούν καθημερινά άτομα διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας, νοοτροπίας, μορφωτικού και νοητικού επιπέδου, οι οποίοι δεν προέρχονται μόνο από την οικογένεια των κυνηγών, αλλά είναι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στην ύπαι­θρο και πρέπει να συνεργαστούν μαζί τους προς όφε­λος του περιβάλλοντος.

• Συμβάλλουν στη φιλοπεριβαλλοντική παιδεία στις πε­ριπτώσεις που χρειάζεται.

• Οφείλουν να συνεργάζονται το ίδιο καλά με όλους τους φορείς προς όφελος του κυνηγίου και του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να αποφεύγονται οι δυσμενείς ε­πιπτώσεις της λαθροθηρίας και της οποιασδήποτε κατα­στροφής των βιοτόπων.

Ο θεσμός της θηροφυλακής έχει καταξιωθεί και επιβρα­βευθεί τόσο από τον κυνηγετικό κόσμο και την κοινή γνώμη, όσο και από τα μέσα ενημέρωσης. Τα αποτελέ­σματα του επιτυχημένου έργου τόσο της μείωσης της λαθροθηρίας όσο και άλλων παράνομων δραστηριοτή­των είναι φανερά.

Συνολικά, στα τρία χρόνια λειτουργίας του θεσμού της θηροφυλακής έχουν διεξαχθεί 140.820 έλεγχοι κυρίως σε κυνηγούς αλλά και αγρότες, εκδρομείς, κτηνοτρό­φους, υλοτόμους, μελισσοκόμους, αλιείς και γενικώς σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο.

Διαπιστώθηκαν 3.024 παραβάσεις του Δασικού Κώδικα, για τις οποίες τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες (μηνύσεις - κατασχέσεις παράνομων μέσων κ.τ.λ.) που προβλέπονται από το Νόμο. Οι μηνύσεις που πραγματο­ποιήθηκαν βάση. των παρανόμων πράξεων δίδονται στον πίνακα δίπλα.Bιβλιογραφία.

ΕΠΑΝΩ-UP