Welcome in Greece Welcome in Greece

 

ΑρχικήInitial ΠίσωBack


Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤHΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, όντας το ανώτατο επιτελικό όργανο, στην κορυφή της ιεραρχίας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, είναι ο θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για θέματα κυνηγίου και έχει την ευθύνη για την προώθηση όλων των αναγκαίων ενεργειών που στοχεύουν στη διασφάλιση και ανάπτυξη της κυνηγετικής δραστηριότητας και στη βελτίωση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Για να γίνει αυτό, διαμορφώνει συγκεκριμένη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική, καταρτίζει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την αέναη ύπαρξη και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και ελέγχει τις κυνηγετικές Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους, φροντίζοντας για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν την τήρηση και υλοποίηση των παραπάνω στόχων και ενεργειών.

Έχοντας επωμισθεί το βάρος της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ακανθωδών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον σήμερα (και κατά συνέπεια και ο θηραματικός πόρος), η Κ.Σ.Ε. παρακολουθεί τις Διεθνείς και Κοινοτικές εξελίξεις και σε Εθνικό επίπεδο δίνει τις σωστές γραμμές εργασίας σε αυτό το τεράστιο "οικοδόμημα" των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Μέσα από αυτή την στρατηγική:

    α) η επιστήμη της οικολογίας και η σύγχρονη θεώρηση του διαχειριστικού ρόλου του κυνηγού,
    β) οι επιταγές του Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου,
    γ) οι Διεθνείς επιστημονικές και πολιτικές συνεργασίες,
    δ) οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
    ε) οι προτάσεις των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, που ασχολούνται με την μελέτη, προστασία και ανάπτυξη της άγριας ζωής, μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς υλοποίηση από τις 7 Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, τους 250 Κυνηγετικούς Συλλόγους και τους χιλιάδες απλούς κυνηγούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
.

Με τη βοήθεια όλων των παραπάνω δράσεων και μελετών υπερασπίζει τα δίκαια και τα κεκτημένα των κυνηγών, με πολλές και μεγάλες επιτυχίες ως τώρα, στις επιθέσεις και τις κατηγορίες που επιχειρούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύοντας πάντα με επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα την ορθότητα των κυνηγετικών θέσεων.

Ο ρόλος και το έργο όλων των βαθμίδων των κυνηγετικών οργανώσεων για την απόκτηση αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών καθώς και την προσπάθεια για την αναβάθμιση των βιοτόπων λαμβάνει μορφή μέσα από τη συμμετοχή, το συντονισμό και την υλοποίηση των παρακάτω μεγάλων προγραμμάτων.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με πρωτοβουλία της Κ.Σ.Ε. και με στόχο να καταγραφεί η μετανάστευση των άγριων πουλιών που βρίσκονται κάθε χρόνο στη χώρα μας έχει ξεκινήσει ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα προγράμματα στην Ευρώπη, κόστους 600.000 €. Με την επιστημονική καθοδήγηση του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διατήρησης της θηραματικής και Άγριας Πανίδας (Γαλλία) και το Ίδρυμα των Μεταναστευτικών Πτηνών της Δυτικής Παλεαρκτικής (Γαλλία), που έχουν εμπειρία δεκαετιών σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική και δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 110 χώρες, εξειδικευμένα άτομα ενεργούν σχεδόν καθημερινά σε κάθε σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας.

Για την παρακολούθηση της μετανάστευσης των υδρόβιων πουλιών, 40 εκπαιδευμένοι παρατηρητές σαρώνουν τους σημαντικούς υγροβιότοπους από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τη Μυτιλήνη μέχρι τον Αμβρακικό, 3 φορές το μήνα ξεπερνώντας σε σύνολο τις 3.500 παρατηρήσεις.

Παράλληλα, χρησιμοποιείται υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός για να καταγραφούν οι μεταναστεύσεις των τσιχλών και των κοτσύφων με μεθόδους που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα υπόλοιπα, κυνηγετικού ενδιαφέροντος, μεταναστευτικά πουλιά, όπως οι μπεκάτσες και οι φάσσες, καταγράφονται από εξειδικευμένες ομάδες κυνηγών, μετά από λεπτομερή ενημέρωση πάνω στις μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης από τη χώρα μας.

Δρώντας με ταυτόσημες μεθόδους με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι κυνηγετικές οργανώσεις μπορούν τώρα να έχουν αξιόπιστα αποτελέσματα για το χρόνο μετανάστευσης των πτηνών αυτών και κυρίως αποτελέσματα εφάμιλλα με αυτά που επί δεκαετίες μας ζητούσαν οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές, αλλά ως κράτος, λόγω της αδυναμίας των Υπηρεσιών, αδυνατούσαμε να παρέχουμε.

Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα αυτά οι κυνηγετικές οργανώσεις, με τους επιστημονικούς τους συνεργάτες, θα έχουν πλέον αδιαμφισβήτητα και ασφαλή στοιχεία που θα ισχυροποιούν τις διεκδικήσεις τους για την περίοδο που ασκείται το κυνήγι στην Ελλάδα.

Η επιστημονική τεκμηρίωση του κυνηγίου το Φλεβάρη θα καταργήσει πλέον τις αβέβαιες και αμφίβολης ποιότητας εκτιμήσεις, που δίνονταν μέχρι τώρα, συνήθως από περιστασιακούς φυσιολάτρες - παρατηρητές και οργανώσεις με αντικυνηγετικές, κατά βάση, κατευθύνσεις.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ (ΑΡΤΕΜΙΣ)

Το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ, που εκπονεί η Κυνηγετική Συνομοσπονδία και έχει επανειλημμένα αποσπάσει επαινετικές κριτικές από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και αναγνώριση σε Παγκόσμια Συνέδρια, έχει συμπληρώσει ήδη 12 χρόνια εφαρμογής, με στοιχεία που θεοορούνται από τα πλέον πλήρη και αξιόλογα σε σχέση με αυτά αντίστοιχων προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην Ευρώπη.
Η υλοποίηση του στηρίζεται στην επιστροφή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου, στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου, όπου περιγράφεται η κάρπωση που πέτυχε ο κάθε κυνηγός κατά τη διάρκεια των κυνηγετικών του εξόδων, σε συνδυασμό με στοιχεία του κυνηγού που αφορούν την κυνηγετική του ταυτότητα..

Από το πρόγραμμα αυτό έχουν προκύψει αποτελέσματα, μέσα από στατιστικές σύγχρονες μεθόδους, που καταδεικνύουν το προφίλ των ελλήνων κυνηγών, τις προτιμήσεις τους στα θηράματα και το σημαντικότερο, οδηγούν σε πολΰ σοβαρές εκτιμήσεις σχετικά με την κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών..

Από τα συμπληρωμένα δελτία του ΑΡΤΕΜΙΣ προκύπτει ένα πλήθος πληροφοριών, που επεξεργάζεται ειδική ομάδα επιστημόνων με εμπειρία ετών και περιγράφονται με σαφήνεια τα δεδομένα της κάρπωσης της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία λειτούργησε δώδεκα χρόνια πριν, ξεκινώντας το ΑΡΤΕΜΙΣ, με γνώμονα τις μελλοντικές απαιτήσεις της Ευρώπης, η οποία τον τελευταίο καιρό ζήτησε να εφαρμοστεί ένα ανάλογο πανευρωπαϊκό σύστημα, κρίνοντας πως το Ελληνικό σύστημα καταγραφής ΑΡΤΕΜΙΣ, πληρεί με περίσσεια τις απαιτήσεις του πανευρωπαϊκού συστήματος καταγραφής της κάρπωσης.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΤΕΜΙΣ II)

Σε συνέχεια της εφαρμογής του προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ και με στόχο την ολοκλήρωση της εικόνας της κυνηγετικής κάρπωσης και της κατάστασης των πληθυσμών των θηραματικών ειδών στην Ελλάδα, η Κ.Σ.Ε. προχώρησε στην εκπόνηση ενός συμπληρωματικού προγράμματος για να εκτιμηθεί η δομή των πληθυσμών και των κυνηγετικών αποθεμάτων..

Το πρόγραμμα αυτό, κόστους 90.000 €, στηρίζεται απόλυτα στη συνεργασία των κυνηγών, χρησιμοποιώντας παράλληλα και το δυναμικό των θηροφυλάκων των Ομοσπονδιών. Τα στοιχεία που συλλέγονται καθημερινά, κατά την κυνηγετική περίοδο, μέσω των τακτικών ελέγχων που διεξάγουν οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, τροφοδοτούν μια βάση δεδομένων από την οποία θα προκύψουν πολύτιμες πληροφορίες που θα περιγράφουν την κατάσταση του πληθυσμού του καθενός θηράματος.
Οι πληροφορίες που συλλέγουν οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες για την υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες της κυνηγετικής ολοκλήρωση της εικόνας της κυνηγετικής κάρπωσης και της κατάστασης των πληθυσμών των θηραματικών ειδών στην Ελλάδα, η Κ.Σ.Ε. προχώρησε στην εκπόνηση ενός συμπληρωματικού προγράμματος για να εκτιμηθεί η δομή των πληθυσμών και των κυνηγετικών αποθεμάτων..

Το πρόγραμμα αυτό, κόστους 90.000 €, στηρίζεται απόλυτα στη συνεργασία των κυνηγών, χρησιμοποιώντας παράλληλα και το δυναμικό των θηροφυλάκων των Ομοσπονδιών.
Τα στοιχεία που συλλέγονται καθημερινά, κατά την κυνηγετική περίοδο, μέσω των τακτικών ελέγχων που διεξάγουν οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, τροφοδοτούν μια βάση δεδομένων από την οποία θα προκύψουν πολύτιμες πληροφορίες που θα περιγράφουν την κατάσταση του πληθυσμού του καθενός θηράματος.
Οι πληροφορίες που συλλέγουν οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες για την υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες της κυνηγετικής εξόρμησης του ελεγχόμενου κυνηγού, καταγραφή των θηραμάτων που έχουν θηρευθεί καθώς και λήψη, κατόπιν άδειας του κυνηγού, τμήματος από συγκεκριμένα σημεία του θηράματος, όπως τμήμα της φτερούγας του πτηνού ή μέρος του ποδιού του λαγού κλπ.
Όλα αυτά τα δεδομένα οδηγούν με ανάλυση συγκεκριμένου τρόπου, στην ακριβή γνώση της κατάστασης του πληθυσμού του κάθε θηρεΰσιμου είδους..

Γνωρίζοντας την κατάσταση των πληθυσμών των θηραματικών ειδών, ανά πάσα στιγμή, οι επιστήμονες των Κυνηγετικών Οργανώσεων είναι σε θέση να κρίνουν τη σοβαρότητα ή την ανησυχία που πρέπει να δημιουργούν φαινόμενα που έως τώρα ήταν ανεξήγητα και πιθανόν δημιουργούσαν αδικαιολόγητο πανικό, όπως η ξαφνική μείωση που κατά διαστήματα παρατηρείται σε κάποιο θήραμα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 2002, όταν οι κυνηγοί σε όλη την Ευρώπη με ανησυχία παρατήρησαν ότι είχαν εξαφανιστεί οι μπεκάτσες από όλα τα μπεκατσοτόπια. Ήταν όμως η γνώση από ανάλογα προγράμματα που επέτρεψε στους επιστήμονες, που παρακολουθούσαν τους πληθυσμούς του είδους, στις διάφορες χώρες, να επέμβουν καθησυχαστικά, διατυπώνοντας με βεβαιότητα την άποψη, ότι οι πληθυσμοί είναι υγιείς και οι μπεκάτσες θα ξαναεμφανιστούν τις επόμενες χρονιές σε μεγάλους αριθμούς, όπως έγινε στη συνέχεια!.

Είναι προφανές ότι με τη γνώση αυτών των παραγόντων προλαμβάνονται τα βιαστικά, επικίνδυνα και ασαφή συμπεράσματα, που μόνο βεβιασμένες απαγορεύσεις θήρας μπορούν να επιφέρουν, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπάρξει σημαντική συνεισφορά στη λήψη διαχειριστικών μέτρων στο να βοηθηθούν θηραματικοί πληθυσμοί που χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΑΤΙΩΣΗΣ ΕΝΑΙΑΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΗΤΙΚΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ

Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες της χώρας, σε συνεργασία με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους πραγματοποίησαν διάφορες επεμβάσεις βελτιωτικού χαρακτήρα σε πολλά σημεία της υπαίθρου, με στόχο την ενίσχυση των θηραματικών πληθυσμών, από τις οποίες προέκυψαν πολλά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα..

Το 2005 η Κυνηγετική Συνομοσπονδία ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα, ετήσιου κόστους 600.000 €, με σκοπό να οργανωθούν όλες αυτές οι μεμονωμένες κινήσεις και να υπάρξει ένας αποδοτικότερος και πιο συγκεκριμένος τρόπος δράσης.
Είναι ξεκάθαρο ότι η μεγαλύτερη ζημία που έχει υποστεί το ενδημικό θήραμα (φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και αγριογούρουνο) οφείλεται στην τεράστια υποβάθμιση του βιοτόπου του.
Με σαφείς προτεραιότητες και με οργανωμένες δράσεις, που ακολουθούνται σε όλες τις χώρες στις οποίες το ενδημικό θήραμα βρίσκεται σε μεγάλη αφθονία, είναι δυνατόν και στην χώρα μας τα επόμενα χρόνια, να προκύψει σημαντική αύξηση αυτών των ειδών, που συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της κυνηγετικής προτίμησης.

Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη δραστηριοποίηση των κυνηγετικών συλλόγων, υπό την καθοδήγηση των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών. Η προθυμία και η συμμετοχή των μελών των συλλόγων, καθώς και η επιμονή στην οργανωμένη εφαρμογή των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία αυτού του προγράμματος..

Πρέπει να γίνει σαφές ότι το μέλλον του κυνηγιού στην Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζεται και να εξαρτάται, στον βαθμό που ισχύει σήμερα, στα αποδημητικά θηράματα. Τα ελληνικά θηραματικά είδη πρέπει να καταλάβουν μεγαλύτερο μέρος της κυνηγετικής προτίμησης, ώστε να απαγκιστρωθεί ο Έλληνας κυνηγός από τα μεταναστευτικά θηράματα που δέχονται καθεστώτα διαχείρισης άλλων χωρών, χωρίς εξασφαλισμένο μέλλον..

Η λύση και η απάντηση για κυνηγετικές εξορμήσεις που θα ικανοποιούν τους περισσότερους, μπορεί να προέλθει μόνο από την βελτίωση των βιοτόπων, ακολουθώντας συγκεκριμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθύνσεις που ορίζονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις.

Το ότι σήμερα στην Ελλάδα κυνηγάμε τη συγκεκριμένη κυνηγετική περίοδο και τα συγκεκριμένα είδη δεν είναι αποτέλεσμα αυτόματου πιλότου, ούτε παραχώρηση κανενός ή από κανένα.
Η συνέχεια και η διατήρηση του κυνηγίου είναι το χειροπιαστό αποτέλεσμα των πολύ συγκεκριμένων, συστηματικών, οργανωμένων, επίπονων και αταλάντευτων προσπαθειών των κυνηγετικών οργανώσεων. .

Χωρίς τα συγκεκριμένα έργα, τις συγκεκριμένες ενέργειες και τη συγκεκριμένη δράση των κυνηγετικών οργανώσεων (Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικών Συλλόγων) δεν θα υπήρχε κυνήγι ούτε τη χρονική περίοδο που θέλουμε, ούτε τα θηραματικά είδη που θέλουμε, ούτε στις περιοχές που θέλουμε, με γνώμονα πάντοτε την προστασία και αναβάθμιση της φύσης.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος έχει αποφασίσει τη δαπάνη περισσοτέρων από 3.000.000 € για τα επ.

όμενα χρόνια σε προγράμματα που θα θωρακίσουν με στοιχεία και γνώση τις θέσεις των κυνηγών και θα ενισχύσουν την άγρια πανίδα της χώρας.
Το κυνήγι δεν μπορεί να ασκείται πλέον χωρίς παρακολούθηση, χωρίς προγραμματισμό και σχεδιασμό, ο οποίος δίνει τη σιγουριά πως οι θηραματικοί πληθυσμοί θα είναι υγιείς και ικανοποιητικοί για τα επόμενα χρόνια.
Οι κυνηγετικές οργανώσεις της Ελλάδας παίρνουν την επιστημονική τεκμηρίωση της κυνηγετικής δραστηριότητας στα χέρια τους, γιατί το κυνήγι πρέπει να στηρίζεται σε μελέτες, έρευνες και στοιχεία.

Bιβλιογραφία.

ΕΠΑΝΩ-UP