Welcome in Greece Welcome in Greece

 


ΑρχικήInitial ΠίσωBack


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ενημέρωση για το κυνήγι μέσα από φυλλάδια της ΚΣΕ

OI ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στην Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αιώνα διαδραμάτισαν ένα σημαντικότατο ρόλο προστα­σίας της πλούσιας φυσικής μας κληρονομιάς. Τα επονομαζό­μενα «Κυνηγετικά Σωματεία» με το Δασικό Κώδικα του 1929 αποκτούν ενιαία καταστατικά λειτουργίας και τίθενται κάτω από τον έλεγχο και την επίβλεψη του Υπουργείου Γεωργίας (καθεστώς που λίγο έως πολύ διατηρήθηκε μέχρι σήμερα). Λαμπρές προσωπικότητες της εποχής και επιφανείς πολιτικοί άνδρες συχνά διετέλεσαν στην διοίκηση των "Κυνηγετικών Σωματείων", και αυτό το γεγονός όχι μόνο επηρέασε θετικά το σημαντικότατο φιλοθηραματικό έργο που πραγματοποιή­θηκε, αλλά και προκάλεσε θεμελιώδεις θεσμικές αλλαγές μέσα από επιρροές που έμελλε να αποδειχθούν σωτήριες για την προστασία της άγριας ζωής.

Από τα χρόνια εκείνα και μέχρι σήμερα μετά από τις πιέσεις των κυνηγών :

Προσλαμβάνονται φύλακες θήρας με ευρύτερες αρμοδιότητες προστασίας »

Προστατεύονται είδη που κινδύνευαν

Τίθενται αυστηρότατοι κανόνες στη θήρα

Απαγορεύεται η χρήση παγίδων, διχτύων κ.λ.π. για τη σύλληψη ή θανάτωση άγριων ειδών

Απαγορεύεται η θανάτωση και εμπορία προστατευόμενων ειδών όπως το Ελάφι, ο Αίγαγρος κ.λ.π.

Ιδρύονται θηρευτικά πάρκα -οι πρώτες προστατευόμενες περιοχές- και υιοθετού­νται μια σειρά άλλες πρωτοπόρες και καινοτόμες διατάξεις με ευεργετικά για το περιβάλλον αποτελέσματα.

οι κυνηγοί κατακτούν δίκαια σε επίπεδο κοινωνίας, τον χαρακτηρισμό του πρώτου αποτελεσματικού προστατευτικού "λόμπι".

Έτσι ο κυνηγετικός κόσμος αποτέλεσε την κοινωνική ομάδα που πρώτη πίεσε και επέτυχε να θεσπισθούν οι πρώτες προστατευτικές διατάξεις για την άγρια ζωή της νεότερης Ελλάδας. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 1920-1930 με επιχειρήματα και αντίληψη προστασίας της άγριας ζωής, που θα τα ζήλευαν οι σημερινοί όψιμοι οικολογούντες άτομα ή οργανώσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ του θηραματικου πλούτου της χώρας.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις απέκτησαν την σημερινή τους μορφή το 1969 μέσα από το Ν.Δ. 86/69 «Δασικό Κώδικα», το οποίο και αυτό με τη σειρά του συμπεριλαμβάνει προστατευτικές διατάξεις - αυτούσιες προτάσεις των Πανελλήνιων Κυνηγετικών Συναντήσεων που είχαν προηγηθεί. Μέσα από τις διατάξεις του ιδρύονται στη συνέχεια οι σημερινοί 248 Κυνηγετικοί Σύλλογοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υπάγονται στην δικαιοδοσία των 7 Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (μια για κάθε

H ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ 248 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Σχεδόν σε κάθε γωνιά της Ελλη­νικής γης λειτουργεί ένας Κυνη­γετικός Σύλλογος, που παράγει κάθε χρόνο ένα σημαντικό φιλοπεριβαλλοντικό έργο. Διαθέτο­ντας 2.935.000 ευρώ ετησίως, από καταθέτουν οι κυνηγοί, τα εκλεγμένα των Κυνηγετικών Συλλόγων:

* Σπέρνουν εγκα­ταλελειμμένους αγρούς για να βρί­σκουν άφθονη τροφή τα άγρια ζώα, να επιβιώνουν κατά τις δύσκολες μέρες του χειμώνα και να αυξάνουν τους πληθυσμούς τους. Μέσα από τις οδηγίες επιστημο­νικού εγχειριδίου βελτιώνουν τους βιότοπους όλων των ειδών -θηρεύσιμων και μη- συμβάλλο­ντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Προσλαμβάνουν θηροφύλακες, οι οποίοι πληρώνονται από το Σύλλογο αλλά είναι ορκισμένοι υπάλληλοι με ανα­κριτικά καθήκοντα. Μαζί με μέλη του Συλλόγου περιπολούν και αστυνομεύουν αποτελεσματικά την ελληνική ύπαιθρο, ενισχύοντας σημαντικά το έργο των κρα­τικών λειτουργών.

Εξοπλίζουν με ειδικά αυτοκίνητα 4Χ4 (τζίπ), ασύρματους και κάθε απαραί­τητο σύγχρονο μέσο τους θηροφύλακες, συμβάλλοντας έτσι στην μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τους και τον περιορισμό της λαθροθηρίας. Εκατοντά­δες αυτοκίνητα σε όλη την χώρα περιπολούν καθημερινά, νύχτα και μέρα, για την προστα­σία της άγριας ζωής .γεωγρα­φική περιφέρεια) και αυτές με τη σειρά τους στη δικαιοδοσία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Με αυτό τον τρόπο διαμορ­φώνεται πλέον ένα δίκτυο οργανώσεων απόλυτα ελεγχόμενων από την πολιτεία, με κοινά καταστατικά λειτουργίας και κοινό σκοπό: τις υποχρεωτικές εισφορές που Διοικητικά Συμβούλια και τα μέλη

• Εκτρέφουν και απελευθερώνουν θηράματα σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές έτσι ώστε να εγκατασταθούν άγριοι πληθυσμοί, οι οποίοι θα αυξηθούν και θα εμπλουτίσουν τις ευρύτερες περιοχές αυξάνοντας την βιοποικιλότητα. Η επιτυχής επανεισαγωγή του αγριό­χοιρου στην Πελοπόννησο και χιλιάδες πέρδικες σε ερημονησίδες του Αιγαίου δεν είναι παρά μερικά από τα αποτελέ­σματα αυτών των προσπαθειών των Κυνηγετικών Συλλόγων.

Σώζουν από τροφοπενία χιλιάδες άγρια ζώα ρίχνοντας τόνους τροφών σε παγωμένες λίμνες και χιονισμένα δάση. Δεκάδες Κύκνοι, Φλαμίνγκος και άλλα σπάνια πτηνά επιζούν κάθε χρόνο χάρη στις φροντίδες των κυνηγών» Δενδροφυτεύουν χιλιάδες στρέμματα σε περιοχές που κάηκαν ή καταστράφη­καν από άλλες αιτίες. Σε συνεργασία με τα Δασαρχεία, κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα, οι κυνηγοί διοργανώνουν περιό­δους δενδρόφυτε υ ση ς, οι οποίες παίρ­νουν τη μορφή μικρών γιορτών.

* Οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας και συνδράμουν στο έργο των πυροσβε­στικών δυνάμεων κάθε αντιπυρική περίοδο τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καταστολής των πυρκαγιών. Εκατοντάδες κυνηγοί περιπολούν κάθε καλοκαίρι, με ειδικά οχήματα που πολλοί έχουν προμηθευτεί για αυτό το σκοπό, και επεμβαίνουν όποτε υπάρξει ανάγκη. Οι κυνηγοί έχουν θρηνήσει θύματα σε αυτό τον μεγάλο τους αγώνα και συχνά έχουν αποσπάσει εύφημες μνείες από τους υπεύθυνους καταστολής,

• Επεμβαίνουν προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να αποφευχθούν καταστρο­φές του περιβάλλοντος ή υποβάθμιση των οικοτόπων των ειδών. Ο περιορι­σμός και η ορθή χρήση των φυτοφαρμά­κων, η αποφυγή αρουραιοκτονιών, η πρόληψη της ρίψης μπαζών και σκουπι­διών σε υγροτόπους, η νομική παραπο­μπή παραβατών και καταπατητών και μια σειρά άλλων πολύ σοβαρών δραστηριο­τήτων που καθημερινά συντελούνται από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους αποτε­λούν μια ουσιαστική "ασπίδα" προστα­σίας για το φυσικό πλούτο της χώρας.

• Εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά φιλοπεριβαλλοντικού περιεχομένου συμ­βάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κόσμου στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και στην επιμόρφωση των πολιτών

• Χρηματοδοτούν μελέτες και προγράμ­ματα παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών και έρευνας της βιολο­γίας και συμπεριφοράς τους. Μέσα από επιστημονικές μελέτες οι κυνηγοί βοη­θούν στην απόκτηση της απαραίτητης γνώσης για το σχεδιασμό και την εφαρ­μογή της αειφορικής εκμετάλλευσης των θηραμάτων. Η γνώση αυτή αποτελεί την βάση ενός ορθολογικού πλέον σχεδια­σμού για την ουσιαστική προστασία και ανάπτυξη του θηραματικού πόρου.

Και βέβαια όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά μόνο ένα δείγμα των δραστηριοτήτων που πανελλήνια και κάθε χρόνο προωθούνται από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Μια πραγματική στρατιά ανθρώ­πων ακούραστα εργάζεται για τη διάσωση και ανάπτυξη εκείνον τον ανανεώσιμου φυσικού πόρου, που αν εξαντληθεί, ο κυνηγός αυτοκα­ταργείται: των άγριων θηραματικών Πληθυσμών.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ 7 Κ ΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
Όλος αυτός ο πλούτος φιλοπεριβαλλοντικών δραστηριοτήτων δεν θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε συγκε­κριμένους τομείς, ούτε να τεθούν προτεραιότητες, αν δεν υπήρχαν οι 7 Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, κατανε­μημένες στις 7 γεωγραφικές περιφέ­ρειες της χώρας. Έχοντας έναν κύριο ρυθμιστικό ρόλο, οι Κυνηγετι­κές Ομοσπονδίες ελέγχουν το έργο των 248 Κυνηγετικών Συλλόγων, δίνουν κατευθύνσεις και επιλύουν μια σειρά λειτουργικών προβλημά­των χωρίς όλα αυτά να τις εμποδί­ζουν να επενδύουν πάνω από 953.000 ευρώ ετησίως (εισφορές κυνηγών) σε όλους εκείνους τους τομείς προστασίας και διαχείρισης της άγριας ζωής, στους οποίους δραστηριοποιούνται και οι Κυνηγετι­κοί Σύλλογοι.

Από τις αρχές του 2000 οι Κυνη­γετικές Ομοσπονδίες δημιούργησαν και οργανώνουν την λειτουργία του σώματος της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής, που αποτελείται σήμερα από 220 θηροφύλακες εξοπλισμέ­νους ακόμη και με πλωτά μέσα για την αποτελεσματικότερη προστασία και φύλαξη του περιβάλλοντος.

Η ιδιαίτερα επιτυχημένη αυτή προσπάθεια έχει επιβραβευθεί για τα αποτελέσματα της τόσο από τον κυνηγετικό κόσμο όσο και από την κοινή γνώμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την πρόληψη και την καταστολή κάθε παράνομης δραστηριότητας που βάλλεται κατά του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, όντας το ανώ­τατο επιτελικό όργανο, στην κορυφή της ιεραρχίας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, έχει την ευθύνη της χάραξης της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής και του μακροπρόθε­σμου σχεδιασμού για την αέναη ύπαρξη και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου.

Έχοντας επωμισθεί το βάρος της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ακανθωδών προβλημάτων που αντιμετω­πίζει το φυσικό περιβάλλον σήμερα {και κατά συνέπεια και ο θηραματικός πόρος}, η Κ.Σ.Ε. παρακολουθεί τις Διεθνείς και Κοινοτικές εξελίξεις και σε Εθνικό επίπεδο δίνει τις σωστές γραμμές εργασίας σε αυτό το τεράστιο "οικοδό­μημα" των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Μέσα από αυτή την στρατηγική:

* Η επιστήμη της οικολογίας και η σύγχρονη θεώρηση του διαχειριστικού ρόλου του κυνηγού,

• Οι επιταγές του Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου,

* Οι Διεθνείς επιστημονικές και πολιτικές συνεργασίες,

• Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, »

. Οι προτάσεις των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, που ασχολούνται με την μελέτη, προστασία και ανάπτυξη της άγριας ζωής, μετουσιώ­νονται σε απλές και σαφείς κατευθύνσεις και υλοποι­ούνται από τις 7 Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, τους 248 Κυνηγετικούς Συλλόγους και τους χιλιάδες απλούς κυνηγούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παράλληλα, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, χρηματοδοτείμε δαπάνες που ξεπερνούν ετήσια τα 330.000 ευρώ έρευνες και μελέτες πανελλήνιας κλίμακας και προω­θεί μια σειρά δραστηριοτήτων προστασίας και ορθολο­γικής διαχείρισης του θηραματικού πόρου.

Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, στην αρχή της νέας χιλιετηρίδας, αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις των καιρών, έχοντας μια πλούσια εμπειρία -πάνω από έναν ολόκληρο αιώνα-ουσιαστικής προστασίας και διαχείρισης τον φυσικού περιβάλλοντος. Λεν απομένει παρά αυτό το γεγονός να γίνει ευρύτερα αντιληπτό και οι αγωνιώδεις προσπάθειες του κυνηγετικού κόσμου για την προστασία τον περιβάλλοντος να βρουν αρωγούς όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα όλων των Κυνηγετικών Οργανώσεων που έμπρακτα αποδεικνύει το ρόλο τους νια το περιβάλλον είναι η ίδρυση με χρηματοδότηση των κυνηγών του σώματος της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής για να πάψει οριστικά η πληγή της λαβροθηρίας. Προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις, με κατάλληλο εξοπλισμό τηλεπικοινωνίας, αυτοκίνητα, διόπτρες νυχτός και κάβε άλλο απαραίτητο μέσο είναι παντού παρών και σε συνεργασία με τους θηροφυλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων ασκεί με εππυχία το δύσκολο έργο του. Διατίθενται για το σκοπό αυτό 4.400.000 ευρώ ετησίως.

Γιώργος Πέππας

Bιβλιογραφία.

ΕΠΑΝΩ-UP