Welcome in Greece Welcome in Greece

 


ΑρχικήInitial ΠίσωBack


ΠΟΙΟΙ & ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ (2011)


1.Η υποτιθέμενη «αναμόρφωση» της Δασικής Νομοθεσίας ανάγεται σε μάχη των μαχών για το κυνήγι!

Τον Ιανουάριο 2011 το Υ.Π.Ε.Κ.Α. ξεκίνησε διαδικασία αναθεώ­ρησης της δασικής νομοθεσίας, η οποία συμπεριλαμβάνει και το νομικό πλαίσιο περί θήρας. Στην εν λόγω διαδικασία καταγ­γέλλουμε με ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία την απου­σία της Κ.Σ.Ε. από τη συγκρότηση της σχετικής ομάδας εργα­σίας, παρ'όλο που το νομικό πλαίσιο μας καθιστά θεσμικούς συνομιλητές με το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα θήρας.
Πώς είναι δυνατόν σε τόσο βασικά θέματα όπως η αναθεώ­ρηση της νομοθεσίας περί θήρας, που αφορά τουλάχιστον 230.000 πολίτες, να μην προβλέπεται εκπροσώπηση τους στη σχετική Επιτροπή;

Η απάντηση είναι μία:

  α) Γιατί, εξ' αντικειμένου, γίνεται ορατό ότι υπάρχει ειλημμέ-νη απόφαση για την κατάργηση του θεσμικού ρόλου και στη συνέχεια τη διάλυση των αναγνωρισμένων και συ­νεργαζόμενων - βάσει της σημερινής νομοθεσίας - Κυνη­γετικών Οργανώσεων!! Θεσμικός ο ρόλος τους, εκ του οποίου πηγάζει η μεγάλη τους δύναμη και αποτελεσμα­τικότητα και η τεράστια συμβολή τους με έργα και όχι με λόγια στην προστασία του περιβάλλοντος.
  β) Παράλληλα διότι, η δηλωμένη πρόθεση του Τομέα Περι­βάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στα πλαίσια της αναθεώρησης, είναι και η τραγική συρρίκνωση της περιόδου θήρας, κα­θώς και η διάλυση της θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
  γ) Εξάλλου, η σύνθεση του καταλόγου των Φορέων που κλή­θηκαν από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. να συμμετέχουν στη διαβούλευση (μεταξύ των οποίων υπάρχουν και αρκετοί φορείς με δε­δηλωμένες αντικυνηγετικές θέσεις), καθιστά τη διαδικασία ετεροβαρή και με πρόδηλες σκοπιμότητες εις βάρος της κυνηγετικής δραστηριότητας.
  δ) Κατάπληξη προκαλεί και η εξομοίωση των θεσμικών κυ­νηγετικών οργανώσεων με τους διάφορους «παρασυλλό-γους», παρά τη νομολογία του ΣτΕ, η οποία αναγνωρίζει μόνο στις συνεργαζόμενες Κυνηγετικές Οργανώσεις το ρόλο του διαχειριστή της φύσης και του περιβάλλοντος για λόγους δημοσίου συμφέροντος!

Η πρόταση μας για την Αναμόρφωση της Δασικής Νομοθεσί­ας σε ό,τι αφορά τη θήρα, είναι απλή, συγκεκριμένη και αμετακίνητη:

Εάν ο Τομέας Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. έχει αυτούς τους σκοπούς αλλά θέλει να ακούσει τους εκπροσώπους 230.000 πολιτών, δεν έχει παρά αύριο κιόλας να συμπεριλάβει την Κ.Σ.Ε. στη σχετική ομάδα εργασίας.

Πρέπει να τονίσουμε με ιδιαίτερη έμφαση ότι:

  • Το νομοθετικό πλαίσιο περί θήρας, στο βαθμό που ήταν απαραίτητο, έχει ήδη απόλυτα «εκσυγχρονιστεί». Η περαι­τέρω αναμόρφωση του δεν κατανοούμε ποια αναγκαιό­τητα θα εξυπηρετήσει, ιδιαίτερα όταν στο Δασικό Κώδικα υπάρχουν ειδικές εξουσιοδοτικές διατάξεις, οι οποίες έδω­σαν και δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης όλων των παραμέ­τρων που αφορούν την αειφορική διαχείριση του φυσικού, ανανεώσιμου πόρου που ονομάζεται θήραμα.Οι όποιες αναγκαίες επεκτάσεις, νέες ενέργειες και παρεμβάσεις που θα οραματιστεί να πράξει το αρμόδιο Υπουργείο, η Πε­ριφερειακή Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή οι Κυνηγετικές Ορ­γανώσεις, μπορούν κάλλιστα να υλοποιηθούν εφαρμόζο­ντας την υφιστάμενη νομοθεσία.
  • Εάν όμως το Υπουργείο επιμένει στην αναθεώρηση της νο­μοθεσίας για το κυνήγι, είναι πρόδηλα απαραίτητη η συμπλήρωση της ομάδας εργασίας, με εκπροσώπους της Κ.Σ.Ε., προκειμένου η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος να διευκολυνθεί από την άρτια επιστημονική γνώση, την εμπειρία και το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον της Κυνηγε­τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
  • Επιπροσθέτως, η συμμετοχή της Κ.Σ.Ε. είναι απαραίτητη διότι θα αποφευχθεί η μονομερής και υποκειμενική αντιμετώπιση των χρηστών της υπαίθρου και ιδιαίτερα των κυ­νηγών, φαινόμενο που βιώσαμε κατ' επανάληψη στο πρόσφατο παρελθόν.
Bιβλιογραφία.

ΕΠΑΝΩ-UP