Welcome in Greece
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ KΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Welcome in Greece
 Welcome in Hellas 
 

ΑρχικήInitial ΠίσωBack

Niva - Reno - Roza και πέρδικες (πίνακας Ε Ζέρβα)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ PDF


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποτελεί πια γενική διαπίστωση, ότι όλες σχεδόν οι ανθρώπινες δραστηριότη­τες προκαλούν μια μικρού ή μεγάλου βαθμού φθορά και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και μια μείωση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών του πλανή­τη μας. Η φθορά και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος άρχισε βέβαια από τότε που ο άνθρωπος έκανε αισθητή την παρουσία του στον πλανήτη μας και συνεχίζεται με γε­ωμετρικά αυξανόμενο ρυθμό, σχεδόν παράλληλα με την πληθυσμιακή του αύξηση και πολιτισμική του ανάπτυξη. Έτσι, είναι πια σαφώς διαπιστωμένο, ότι σ' όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας η πρόοδος συντελείται με ένα υψηλό και μερικές φορές δυσανάλογα βαρύ, κόστος φθοράς του φυσικού περιβάλλοντος. Και το τίμημα αυτό φυσικά καλεί­ται να πληρώσει όχι μόνο η σημερινή γενιά, αλλά κυρίως οι μεταγενέστερες.

Μεταπολεμικά η Ελληνική ύπαιθρος έχει υποστεί ριζικές μεταβολές „ οι οποίες έχουν επιδράσει στους θηραματικούς πληθυσμούς ποικιλοτρόπως, με αποτέλεσμα σε άλλες περιπτώσεις την μείωση τους και σε άλλες την αύξηση τους. Οι μεταβολές αυτές της υπαίθρου οφείλονται στον τρόπο ανάπτυξης της χώ­ρας μας, η οποία θέλει μεγάλα αστικά κέντρα και ερημωμένη ύπαιθρο. Διάφορες κοινωνικές συνθήκες (αστυφιλία, μετανάστευση) έγιναν αιτία, αφ' ε­νός να εγκαταλειφθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό η ορεινή και ημιορεινή ύπαιθρος, και αφ' ετέρου να αναπτυχθεί ραγδαία η σύγχρονη εντατική γεωργία στα πεδινά.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΘΗΣΜΩΝ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΗΡΑΜΑ

Στα ορεινά και ημιορεινά λοιπόν, το τοπίο άλλαξε ριζικά με κύρια χαρακτηρι­στικά:

- Την φυσική δάσωση των λιβαδιών και την δημιουργία συμπαγών δασικών σχηματι­σμών, με δυσμενή επίδραση στο ελάφι , το ζαρκάδι και τον λαγό .

- Την εγκατάλειψη γεωργικών καλλιεργειών στα ορεινά, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν λόγω μετακίνησης των πληθυσμών σε αστικά κέντρα με δυσμενή επίδραση στον α­γριόχοιρο , τον λαγό , το ζαρκάδι , την πέρδικα και την πετροπέρδικα . Την δημιουργία συμπαγών μαζών (πύκνωση) στις ζώνες των αείφυλλων πλατύφυλ­λων (πουρνάρια), λόγω μείωσης της αιγοπροβατοτροφίας και κατάργησης της καύσης τους στους οικιακούς φούρνους, με δυσμενή επίδραση στην πετροπέρδικα και τον λαγό.

- Την οριακή εκμετάλλευση ή την οριστική εγκατάλειψη των αγροτικών καλλιεργειών στα ημιορεινά και την απόδοση των γαιών αυτών στην κτηνοτροφία, με δυσμενή επί­δραση στον λαγό και την πεδινή πέρδικα.

Πεδινές (πινακας A. Mazzoli) - Την έξαρση του αριθμού και του μεγέθους των δασικών πυρκαγιών, με αποτέλεσμα την αλλαγή των οικολογικών μεταβλητών, με δυσμενείς ή ευνοϊκές επιδράσεις στους πληθυσμούς της άγριας πανίδας κατά περίπτωση. Στα πεδινά, το τοπίο άλλαξε και εδώ με κύρια χαρακτηριστικά:

- Τις αναδασωμένες αγροτικές περιοχές με την παντελή έλλειψη φυσικών φραχτών, αλ­λά και κάθε είδους φυσικής βλάστησης στα όρια μεταξύ των αγρών.

- Την εντατική χρήση φυτοφαρμάκων τα οποία πολλές φορές είναι ισχυρά δηλητήρια, αλλά και την χρήση ποντικοφάρμακου (στρυχνίνης), με ολέθρια επίδραση σ' όλα τα είδη της άγριας πανίδας.

- Τις μονοκαλλιέργειες οι οποίες δημιουργούν ένα αφύσικο περιβάλλον, ασταθές με μι­κρό αριθμό ζώντων οργανισμών, δηλαδή βιότοπο πολύ φτωχό από άποψη βίο-ποικιλότητας.

- Την καθολική χρήση μηχανημάτων κατά τις γεωργικές εργασίες, τα οποία προξε­νούν σοβαρές καταστροφές στην εδαφόβια άγρια πανίδα και κυρίως την εποχή της αναπαραγωγής.

- Την καύση της σιτοκαλαμιάς στις αρχές του φθινοπώρου η οποία γίνεται ανεξέλεγκτα και κατακαίγει και την λιγοστή φυσική βλάστηση στα όρια των αγρών, η οποία δίνει πολύτιμη κάλυψη και τροφή στην άγρια πανίδα. Παράλληλα μ' αυτές τις ισχυρές μεταβολές στην φυσιογνωμία των βιοτόπων, τόσο των ορεινών και ημιορεινών όσο και των πεδινών, αυξήθηκε και ο αριθμός των κυνηγών των οποίων τις απαιτήσεις σε θήραμα η φύση δεν μπορεί να καλύψει, κά­τω από τις παρούσες συνθήκες. Σε άλλες αναπτυγμένες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ κ.λ.π.) το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό νωρίτερα και οι κυνηγετικοί φορείς κατάφεραν με δική τους χρηματο­δότηση να αναβαθμίσουν με έργα τους βιότοπους τους και να δρέψουν καρπούς των προσπαθειών τους λίγο αργότερα, εφαρμόζοντας βέβαια τις αρχές τις ορθολογικής διαχείρισης και της αειφορικής κάρπωσης του θηραματικού κεφαλαίου.

Στην πατρίδα μας έργα βελτίωσης βιοτόπων έχουν γίνει πολύ λίγα και μόνο α­πό μεμονωμένους Κ.Σ. και αυτά κάτω από πλημμελή επιστημονική υποστήριξη.

Η ΣΤ ΚΟΜΑΘ έχοντας σκοπό να υλοποιήσει ένα γιγαντιαίο περιβαλλοντικό πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης των βιοτόπων του ενδημικού θηράματος στην Μακεδονία και την Θράκη, ανέθεσε σε ομάδα ειδικών επιστημόνων την συγγραφή του τεχνικού αυτού οδηγού, ώστε όλες οι ενέργειες του προγράμματος να γίνουν έτσι, ώ­στε να αποφέρουν τα καλλίτερα αποτελέσματα.

Επιλέχθηκαν τα τέσσερα αυτά θηράματα (πετροπέρδικα, πεδινή πέρδικα, λα­γός και αγριόχοιρος) διότι είναι τα σπουδαιότερα ενδημικά είδη της Μακεδονίας και της Θράκης. Επίσης διότι βελτιώνοντας τους βιότοπους αυτών των ειδών, επωφε­λούνται και άλλα είδη της άγριας πανίδας που ενδιαιτώνται σ' αυτούς.

Κλείνοντας την εισαγωγή θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί τι σημαίνει ο όρος: Βελτίωση του βιοτόπου ενός θηραματικού είδους. Είναι λοιπόν το σύνολο όλων εκεί­νων των ενεργειών, βιολογικών και τεχνικών που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν στο θήραμα καθ' όλη την διάρκεια του έτους, τις τρεις βασικές προϋποθέσεις επιβίωσης και αναπαραγωγής που είναι: η τροφή, η κάλυψη και το νερό.

Bιβλιογραφία
ΣΤ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης

Χ Θωμαίδης - Θ Καραμπατζάκης - Γ Λογοθέτης - Γ Χριστοφορίδου

ΕΠΑΝΩ-UP

© Giorgio Peppas