Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
...................
...................
..................


HomeInitial    Hellenic pagesBack


.

Το προφίλ του Έλληνα κυνηγού

Η οικογένεια των κυνηγών είναι μία καθ' όλα υγιής κοινωνική ομάδα, με ανώτερη εκπαίδευση και σημαίνοντα ρόλο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι 250.000 κυνηγοί, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας και προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις.

Το στοιχεία αυτά προκύπτουν, από την ερευνητική εργασία ομάδας επιστημόνων, η οποία στηρίχθηκε στη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων, που προέκυψαν από την ανάλυση 2.190 ερωτηματολογίων. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες κοινωνίες, το κυνήγι, αποτελεί μία από τις δραστηριότητες της υπαίθριας αναψυχής και ειδικότερα της δασικής αναψυχής, το οποίο ασκείται σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου και της ηθικής. Γενικότερα δηλαδή, το κράτος και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς, λαμβάνουν μέτρα για τον προγραμματισμό της ανάπτυξης των θηραματικών πόρων. Η λήψη μέτρων, όμως, απαιτεί πληροφορίες τόσο για την κατάσταση και εξέλιξη των θηραματικών πληθυσμών, όσο και για τους κυνηγούς (Τρακόλης 1984, Αραμπατζής 2000).

Τα θηράματα αποτελούν έναν ανανεώσιμο φυσικό πόρο που με κατάλληλη και καλά σχεδιασμένη διαχείριση, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη τόσο της τοπικής, όσο και της εθνικής οικονομίας. Το κυνήγι, είναι μια μορφή υπαίθριας αναψυχής, η οποία συνδέεται με μια τουριστική δραστηριότητα, αφού οι κυνηγοί μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου να τύχουν κυνηγετικών ευκαιριών.

Ο στόχος της έρευνας

Η επιστημονική εργασία που δημοσιεύουμε αποκλειστικά, έχει ως στόχο, μέσω ερωτηματολογίου, τη διερεύνηση των απόψεων των κυνηγών σχετικά με τον τρόπο άσκησης, την οργάνωση και διαχείριση του κυνηγίου, καθώς και την ανάπτυξη των θηραματικών πόρων στην περιοχή ευθύνης της Δ΄ ΚΟΣΕ (Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας). Παρουσιάστηκε δε για πρώτη φορά δημόσια, στο 25o Διεθνές Συνέδριο Θηραματοβιολόγων (IUGB), μαζί με το 9o Διεθνές Συμπόσιο Πέρδικας, που πραγματοποιήθηκε στις 3-7 Σεπτεμβρίου 2001 στην Κύπρο, από τους επιστήμονες: Βασίλειο Αλεξίου, Μ.Sc. Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο, Ευάγγελο Χατζηνίκο, Μ.Sc. Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο, Γαρύφαλλο Αραμπατζή, Dr. Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο, με τίτλο: "Διερεύνηση των απόψεων των κυνηγών, σε σχέση με την οργάνωση και διαχείριση του κυνηγίου στην περιφέρεια της κυνηγετικής αρμοδιότητας της Δ΄ ΚΟΣΕ."

Η διεθνής πρακτική

Όσον αφορά στην κοινωνική ομάδα των κυνηγών στις Η.Π.Α., έχουν διεξαχθεί πλήθος ερευνών σχετικά με τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, οι οποίες εντοπίζουν τις προτιμήσεις τους για διάφορα θηραματικά είδη και τις απόψεις τους γύρω από την οργάνωση του κυνηγίου, ενώ πολλές είναι και οι έρευνες για τη συμβολή του κυνηγίου στην τοπική και στην εθνική οικονομία (Kellert 1978, Olsen 1989, Adams et al 1997).

Στην Ελλάδα

Οι δημόσιες δαπάνες στον τομέα της θηραματοπονίας – ιχθυοπονίας, ανήλθαν το 1999 σε 437,7 εκατομμύρια δραχμές, ενώ οι εισπράξεις από τα τέλη θήρας και τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.), ανήλθαν σε 2,2 δισεκατομμύρια δραχμές. Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι τα έσοδα του Ελληνικού Κράτους είναι εμφανώς μεγαλύτερα από τις δαπάνες του στον συγκεκριμένο τομέα (ΥΠ. ΓΕ. 2000). Όμως, οι οικονομικές επιπτώσεις του κυνηγίου είναι πολλαπλάσιες, καθώς η άσκησή του συνδέεται με πολλά επαγγέλματα και η συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι σημαντική. Σήμερα, η άσκηση του κυνηγίου γίνεται από 250.000 άτομα, τα οποία είναι οργανωμένα σε 241 συλλόγους.

Ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας Ο σκοπός της έρευνας, ήταν η διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των κυνηγών της Δ΄ ΚΟΣΕ, σχετικά με ορισμένα πιθανά διοικητικά και διαχειριστικά μέτρα για την οργάνωση και διαχείριση του κυνηγίου. Η έρευνα διεξήχθη στην περιοχή ευθύνης της Δ΄ ΚΟΣΕ, δηλαδή στη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τη Λευκάδα. Ο αριθμός των κυνηγετικών αδειών στην παραπάνω περιοχή την περίοδο 2000-2001, ανήλθε στις 77.942. Για την πραγματοποίηση του σκοπού, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου ή με επιλογή από εναλλακτικές απαντήσεις (Δαουτόπουλος 1994, Javeau 1996, Καραμέρης 1996).

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, έγινε με προσωπική συνέντευξη. Το μέγεθος του πληθυσμού ήταν 77.942 κυνηγοί. Για τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος, πραγματοποιήθηκε προδειγματοληψία στο 1% των κυνηγών. Υπολογίσθηκε το μέγεθος του δείγματος για κάθε μεταβλητή και από την ανάλυση των στοιχείων, προέκυψαν μερικά δείγματα από τα οποία επιλέχθηκε το μεγαλύτερο, δηλαδή n=2176. Στο μέγεθος αυτό προστέθηκαν άλλα 14 άτομα, για την αντιμετώπιση αρνητικών απαντήσεων και έτσι το τελικό μέγεθος του δείγματος που πήραμε, ανήλθε στους 2.190 κυνηγούς. Επίσης, η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS v.10.0 και χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές διαδικασίες της περιγραφικής στατιστικής και ο στατιστικός έλεγχος x2.

Ηλικιακή Σύνθεση Κυνηγών

Ένα μέρος από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, αφορά στα προσωπικά-ατομικά στοιχεία των κυνηγών, όπως η ηλικιακή κατανομή τους, το επίπεδο εκπαίδευσής τους, η επαγγελματική και η οικογενειακή τους κατάσταση. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψε, ότι ο μέσος όρος ηλικίας των κυνηγών, ανέρχεται στα 40 έτη. Ο μικρότερος κυνηγός είναι 17 ετών και ο μεγαλύτερος 84 ετών. Το 20% των κυνηγών είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών, το 54,7% είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών και το 82,8% είναι ηλικίας μέχρι 50 ετών. Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι το κυνήγι είναι σπορ για σχετικά μικρές ηλικίες, χωρίς όμως και οι μεγαλύτεροι να παραδίνουν τα όπλα.

Κοινωνική Σύνθεση Κυνηγών

Όσον αφορά την ερώτηση για το επίπεδο εκπαίδευσης των κυνηγών, από τα 2.190 ερωτηματολόγια, απαντήθηκαν τα 2.138 (97,6%). Από την ανάλυσή τους προκύπτει, ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των κυνηγών είναι υψηλό, καθώς το 30,3% έχει τελειώσει λύκειο και το 23,3% έχει τελειώσει ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 14%, έχει τελειώσει μέχρι και το γυμνάσιο. Τα αποτελέσματα λοιπόν δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κυνηγών έχει αρκετά υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Στην ερώτηση που αφορούσε την επαγγελματική τους κατάσταση, στο σύνολο των 2.190 ερωτηματολογίων, δεν απάντησαν 71 ερωτηθέντες (3,2%). Από την ανάλυση προκύπτει ότι η σχετική πλειοψηφία των κυνηγών (37%), είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (22,7%), οι δημόσιοι υπάλληλοι (21,8%), οι φοιτητές και οι συνταξιούχοι σε ένα ποσοστό της τάξης του 11,3%, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο το 7% των κυνηγών είναι γεωργοί(!). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το κυνήγι ασκείται κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο από δημοσίους υπαλλήλους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Οικογενειακή κατάσταση

Τέλος, όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των κυνηγών από τους 2.190 που καλέστηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, απάντησαν οι 2.141 (97,8%). Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε, ότι η πλειοψηφία των κυνηγών (70,9%) είναι παντρεμένοι και το 26,6% είναι ανύπανδροι, ενώ μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 1,9% είναι διαζευγμένοι και τέλος το 0,6% είναι χήροι. Το γεγονός ότι το 26,6% των κυνηγών είναι ανύπαντροι, δικαιολογείται από το 20% των κυνηγών, οι οποίοι είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι η οικογένεια των κυνηγών είναι μία καθ' όλα υγιής κοινωνική ομάδα, με ανώτερη εκπαίδευση και σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αν τώρα λάβουμε υπόψη ότι η δύναμη της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας αποτελεί παραπάνω από το 30% της συνολικής δύναμης των κυνηγών σε όλη την Ελλάδα, μπορούμε, με μικρό περιθώριο λάθους, να ανάγουμε στα παραπάνω αποτελέσματα το σύνολο των κυνηγών της Ελλάδας και να ταυτοποιήσουμε το "Προφίλ του Έλληνα Κυνηγού".

Του Βαγγέλη Χατζηνίκου
Πηγή Κυνηγός και Φύση


.

Top

© Giorgio PeppasWelcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
...............
.............
...............