Welcome in Greece Welcome in Greece

 

ΑρχικήInitial ΠίσωBackNATURA 2000 & ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΥΝΗΓΙ !!!


Ποιος ο σκοπό ςτου δικτύου NATURA 2000
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια δραματική μείωση της άγριας ζωής και η ποιότητα των οικοσυστημάτων της υποβαθμίζεται.
Η συγκράτηση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 αποτελεί βασικό στόχο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. Η διάσωση των σημαντικότερων περιοχών για την άγρια ζωή μέσω του οικολογικού δικτύου NATURA 2000 αποτελεί το επίκεντρο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η πολιτική τηςΕ.Ε. για τη Φύση Η Οδηγία για τα «Πουλιά»
της 2ας Απριλίου 1979 (79/409/ΕΟΚ) σχετίζεται με τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη. Τα Κράτη Μέλη κατατάσσουν κυρίως σε «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (Άρθ. 4) τα εδάφη τα πιο κατάλληλα για τα είδη των πτηνών (Παράρτημα I) που απαιτούν τέτοια μέτρα διατήρησης, καθώς επίσης και για τα μεταναστευτικά πτηνά, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας.

Η Οδηγία για τους «Οικότοπους» της 21ης Μαΐου 1992
(92/43/ΕΟΚ) σχετίζεται με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς επίσης και των ειδών ζώων και φυτών τα οποία παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» (Άρθ. 3) για τη διατήρηση αυτών των φυσικών οικοτόπων (Παράρτημα I) και ειδών (Παράρτημα II).
Μαζί, οι «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» και οι «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» συνιστούν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000.

ΈναΔίκτυο25.000 περιοχών στην Ευρώπη
Οι περιοχές NATURA 2000 σχηματίζουν ένα τεράστιο δίκτυο με περισσότερες από 25.000 επιμέρους θέσεις. Όταν τα 25 Κράτη Μέλη θα έχουν ολοκληρώσει το χαρακτηρισμό των περιοχών τους, το Δίκτυο θα καλύπτει το 18% της Ευρωπαϊκής επικράτειας, μια έκταση σχεδόν ίση με το μέγεθος της Γερμανίας.

Ανθρώπινες δραστηριότητες
Το Δίκτυο NATURA 2000 είναι ένα διαχειριστικό εργαλείο που λαμβάνει υπόψη του τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αναγνωρίζει ότι «ο άνθρωπος είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της φύσης και ότι τα δύο αυτά μέρη λειτουργούν καλύτερα με μεταξύ τους συνεργασία» (Έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Natura 2000 – Conservation in partnership” – 2005) «ο κυριότερος σκοπός (…) είναι να προάγει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις (…), η διατήρηση αυτής της βιοποικιλότητας ενδέχεται (…) να απαιτεί τη διατήρηση ή και την ενθάρρυνση ανθρώπινων δραστηριοτήτων» (Οδηγία «Οικοτόπων» 92/43/ΕΟΚ – 3ο Εκτιμώντας)

TO κυνήγι είναι κατ' αρχήν συμβατή δραστηριότητα στις περιοχέ ςNATURA 2000 ΤοδίκτυοNATURA 2000 είναι μια ευκαιρία για τους κυνηγούς

ΔΑΣΗ & ΜΕΓΑΛΟ ΘΗΡΑΜΑ Βέλγιο - St Hubert – ΖΕΠ & ΕΖΔ
Αποκατάσταση των τυρφώνων που πραγματοποιείται από την ομάδα διαχείρισης κυνηγίου του Saint-Hubert Forest σε συνεργασία με όλους τους άλλους χρήστες της περιοχής. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η διατήρηση του κυνηγίου κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της ισορροπίας δασικού οικοσυστήματος – θηραματικών πληθυσμών – προστασίας της φύσης.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ & ΜΙΚΡΟ ΘΗΡΑΜΑ Γαλλία - Sainte-Victoire Mountain - ΖΕΠ Εκπόνηση ενός τοπικού σχεδίου διαχείρισης της θήρας, ως μέρος του ευρύτερου Διαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής NATURA 2000, στο οποίο εμπλέκεται η Ομάδα Κυνηγετικών Συμφερόντων Sainte-Victoire. Η αποκατάσταση οικοτόπων Κοινοτικής σημασίας βοηθάει στη δημιουργία ανοιχτών περιοχών που ευνοούν την κοκκινοπέρδικα όπως επίσης και άλλα απειλούμενα είδη της περιοχής.

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΒΙΑ Ηνωμένο Βασίλειο - Levels & Moors - ΖΕΠ
Μια συνεργασία μεταξύ της Βρετανικής Ένωσης για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Φύσης (BASC) και της κρατικής Υπηρεσίας English Nature είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία επιστημονικών απογραφών και την αποκατάσταση μικρών λιμνών,

Οι κυνηγοί επηρεάζονται άμεσα και ανησυχούν με την απώλεια της βιοποικιλότητας. Εντός των ενδιαφερόντων τους είναι η διατήρηση αυτής της φυσικής κληρονομιάς. Για να επιτύχει, το δίκτυο NATURA 2000 έχει ανάγκη την ενεργή υποστήριξη όλων των χρηστών γης και ιδιαίτερα των κυνηγών.

E.E

ΕΠΑΝΩ-UP

© Giorgio Peppas