Welcome in Greece Welcome in Greece

 

ΑρχικήInitial ΠίσωBackΗ θήρα στη διαχείριση των οικοσυστημάτων !!Α) ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Η προστασία και αναβάθμιση ενός οικοσυστήματος επιτυγχάνεται μόνο μετά από ορθολογική διαχείριση και λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων με σκοπό την επίτευξη της αειφορικής παραγωγής προς όφελος του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Για να εκπονηθούν και υλοποιηθούν διαχειριστικά σχέδια πρέπει πρώτα να κατανοηθούν οι διάφορες αξίες που υπάρχουν μέσα στα οικοσυστήματα και να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το μελετητή.

Τέτοιες αξίες, ανάλογα με την περιοχή αναφοράς, μπορεί να είναι η δασοκομική, η αλιευτική, η θηρευτική, η κτηνοτροφική, η γεωργική, η οικολογική, η υδρολογική κ.λ.π. Οι παραπάνω χαρακτηρίζονται ως αξίες διότι δημιουργούν διάφορα οφέλη. Οφέλη για το ίδιο το οικοσύστημα (άρα έμμεσα και για τον άνθρωπο), και οφέλη άμεσα για τον άνθρωπο. Η θήρα θεωρείται ως μία από τις αξίες των οικοσυστημάτων διότι προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στο ίδιο το οικοσύστημα όσο και στον άνθρωπο.

Τα οφέλη της θηρευτικής αξίας

α) Οφέλη για το ίδιο το οικοσύστημα όπως:

  1. 1. Προστατευτικά: Φύλαξη και προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος (από διάφορους παράγοντες καθώς και παράνομες δραστηριότητες που θα αποτρέπονται λόγω της παρουσίας των θηροφυλάκων και των νόμιμων κυνηγών).
  2. 2. Διαχειριστικά: Διαχείριση των ειδών της άγριας πανί δας και των ενδιαιτημάτων τους (ο μόνος φορέας που μέχρι τώρα δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό, και μάλιστα με αυτοχρηματοδότηση, είναι οι κυνηγετικές οργανώσεις) .
  3. 3. Επιστημονικά: Συλλογή στοιχείων, χρηματοδότηση και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

β) Οφέλη για τον άνθρωπο όπως

  1. 1. Κοινωνικά: Υγεία, γνώση, τέρψη, ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων.
  2. 2. Οικονομικά: Στήριξη.. της τοπικής οικονομίας, με τον τεράστιο κΰκλο εργασιών που συντηρείται από τη δραστηριότητα της θήρας και από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους οι οποίοι λειτουργούν ως μονάδες τοπικής ανάπτυξης, απασχολώντας προσωπικό και πραγματοποιώντας έργα και δράσεις.
  3. 3. Προστατευτικά: Επίβλεψη και προστασία απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών (σε πολλές από τις οποίες οι κυνηγοί και οι θηροφΰλακες είναι οι μόνοι οι οποίοι καθημερινά κινούνται μέσα σ' αυτές).

Το κυνήγι είναι μια αρχέγονη δραστηριότητα η οποία ασκείται στην ύπαιθρο και, συμφωνά και με τις βιολογικές επιστήμες, όχι μόνο είναι συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, αλλά αποτελεί και μέτρο διαχείρισης της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της. Πράγμα που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι για κανένα από τα είδη της θηραματοπανίδας που επιτρέπεται το κυνήγι τους δεν τίθεται ζήτημα απειλής λόγω μείωσης του πληθυσμού του, σε αντίθεση με αρκετά άλλα είδη τα οποία δεν κυνηγιούνται κι όμως κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Κατά συνέπεια, η Θήρα, ως μια από τις σημαντικότερες ανθρώπινες δραστηριότητες που ασκούνται στην ύπαιθρο, μπορεί να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα σε απόμακρες και παραμεθόριες περιοχές. Προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στον άνθρωπο όσο και στο ίδιο το οικοσύστημα, αποτελεί σημαντικό μέτρο διαχείρισης της άγριας τιανί^ας και των ενδιαιτημάτων της και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό λήψης μέτρων προστασίας και αναβάθμισης ενός οικοσυστήματος.

Η συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων στη διαχείριση των οικοσυστημάτων εκ των πραγμάτων κρίνεται απαραίτητη. Η αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας που διαθέτουν τα στελέχη καθώς και τα μέλη των οργανώσεων αυτών στο κομμάτι της άγριας πανίδας θα βοηθούσε σημαντικά στη λήψη και εφαρμογή ορθών μέτρων διαχείρισης.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η δομή των οργανώσεων αυτών (με τους τοπικούς Συλλόγους, τις Ομοσπονδίες και την Συνομοσπονδία), η λειτουργία τους με ανοικτές δημοκρατικές διαδικασίες, οι εκτελέσεις έργων με βάση αποφάσεις Γενικών Συνελεΰσεων και η επάνδρωση τους με επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης (θηροφΰλακες), με στόχο την προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος και την εξασφάλιση προϋποθέσεων κάρπωσης του έλληνα κυνηγού.

Β) ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (ο παράγοντας άνθρωπος)

Ο σχεδιασμός, λήψη και εφαρμογή μέτρων προστασίας μιας περιοχής θα πρέπει πάντα να γίνεται με βάση τον παράγοντα άνθρωπο αιώνες ασκούνται σε μια περιοχή, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να παραβλεφθούν όταν αυτή πρόκειται να τεθεί υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης και προστασίας. Οι κυνηγοί όπως και οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι, ψαράδες είναι αυτοί οι οποίοι ανέκαθεν δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους. Όποιο σχέδιο διαχείρισης και να εφαρμοστεί εάν δε λάβει υπόψη τις παραπάνω κοινωνικές ομάδες δεν πρόκειται να αποδώσει. Εάν οι μόνοι φύλακες της υπαίθρου που απέμειναν εκδιωχθούν από το χώρο όπου χρόνια ζούνε και δραστηριοποιούνται, τότε αναπόφευκτα θα γίνουν εχθροί του ίδιου τους του τόπου και οποιοσδήποτε κανονισμός και μέτρα προστασίας και να ληφθούν δε θα είναι ικανά από μόνα τους να επιφέρουν θετικό αποτέλεσμα. Οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν για το μέλλον της Ελληνικής υπαίθρου είναι αυτοί που ζούνε και δραστηριοποιούνται μέσα σ' αυτές τις περιοχές και τις πονούν περισσότερο από κάθε άλλον γιατί είναι η πατρίδα τους.

Πρέπει να τονιστεί ότι η σπουδαία φυσική κληρονομιά της χώρας μας είναι αποτέλεσμα της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον, μακριά από τη λογική των μοντέλων ανάπτυξης που θέλουν τον άνθρωπο απλό θεατή.

Οι κατά τόπους Κυνηγετικοί Σύλλογοι με τα 250.000 περίπου μέλη τους, το προσωπικό και τα οχήματα που διαθέτουν, καθώς και οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδία με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, το σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και το στόλο των οχημάτων της έχουν τις δυνατότητες να συμμετάσχουν σε προγράμματα και δράσεις που αφορούν την προστασία και αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος και τη διάθεση προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια σε όποιο φορέα ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα

Χαράλαμπος Σταμκόπουλος
Δασοπόνος

ΕΠΑΝΩ-UP

© Giorgio Peppas